ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Χατζημιχαήλ Κυριακή

/ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Το γραφείο μας ενθαρρύνει τη διαμεσολάβηση και αναλαμβάνει την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών με το θεσμό αυτό. Η Δικηγόρος Χατζημιχαήλ Κυριακή ως διαπιστευμένη και έμπειρη Διαμεσολαβήτρια αναλαμβάνει να χειριστεί και να διεκπεραιώσει τη διαμεσολάβηση. Το γραφείο διαθέτει άριστες υποδομές, κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα συνεδριάσεων και παρέχει νομικές υπηρεσίες πανελλαδικά, με υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

Παρέχει παράλληλα νομικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου με αξιοπιστία, υπευθυνότητα ασφάλεια και ταχύτητα. Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να διευθετήσετε την υπόθεσή σας μέσω του διαδικτύου.

Το γραφείο διαθέτει άριστες υποδομές, κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα συνεδριάσεων και παρέχει νομικές υπηρεσίες πανελλαδικά, με υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

Η Διαμεσολάβηση είναι ένας εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης διαφορών. Λειτουργεί με επιτυχία στο εξωτερικό εδώ και δεκαετίες και συμβάλει ουσιαστικά και αποφασιστικά στην ταχεία εξωδικαστική επίλυση αστικών και εμπορικών υποθέσεων.

Στην Ελλάδα η Διαμεσολάβηση υπάγεται στις διατάξεις του νόμου 3898/2010, που μετέφερε στο εθνικό μας δίκαιο την κοινοτική Οδηγία 2008/52/ΕΚ.

Σύμφωνα με το ν. 3898/2010, ως Διαμεσολάβηση νοείται διαρθρωμένη διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν με συμφωνία τη διαφορά αυτή με τη βοήθεια Διαμεσολαβητή.

Στην έννοια αυτή δεν περιλαμβάνεται η απόπειρα συμβιβασμού που γίνεται από τον Ειρηνοδίκη ή το Δικαστήριο κατά τη διάρκεια της δίκης, σύμφωνα με τα άρθρα 208 επ. και 233 παράγραφος 2 ΚΠολΔ

Η Οικογενειακή Διαμεσολάβηση είναι ο παγκοσμίως πλέον διαδεδομένος τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης οικογενειακών διαφορών, o οποίος οδηγεί τα μέρη σε κοινά διαμορφωμένη και κοινά αποδεκτή συμφωνία επίλυσης. Αφορά ζευγάρια που συνδέονται με κάθε νόμιμο τρόπο (γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης), τα οποία είτε έχουν παιδιά είτε όχι, είτε βρίσκονται σε διάσταση είτε συγκατοικούν και αποφασίζουν να διακόψουν τη σχέση τους, επιλύοντας με τον πλέον σύντομο, πολιτισμένο και το λιγότερο επώδυνο τρόπο τις νομικές και τις περιουσιακές τους εκκρεμότητες.

Ο γάμος δε δύναται να λυθεί με διαμεσολάβηση, αλλά μόνο με δικαστική απόφαση. Μέσω της διαμεσολάβησης δύνανται να λυθούν όλα τα περαιτέρω ζητήματα που προκύπτουν από τη διακοπή της συμβίωσης. Σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας, τότε αυτή υπογράφεται από όλα τα μέρη και από τους συμπαραστάτες δικηγόρους και, εφόσον τα μέρη το επιθυμούν, κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο με επιμέλεια του διαμεσολαβητή και αποκτά ισχύ δικαστικής απόφασης και εκτελεστήριο τίτλο.

Η Διαμεσολάβηση, ως διαδικασία και εξωδικαστική μέθοδος επίλυσης διαφορών, εφαρμόζεται με επιτυχία στο εξωτερικό σε διαφορές εμπορικής και αστικής φύσεως. Στη χώρα μας ο θεσμός εισήχθη το Δεκέμβριο του 2010 και βρίσκεται ακόμα σε αρχικά στάδια.

Η διαμεσολάβηση επιτυγχάνει την άμεση (εντός μιας μόλις ημέρας) επίλυση μιας διαφοράς, η οποία, σε περίπτωση που οδηγηθεί προς επίλυση στα δικαστήρια, ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από τρία χρόνια. Η διαμεσολάβηση δηλαδή έρχεται να καλύψει την ανάγκη της γρήγορης επίλυσης των διαφορών μεταξύ επιχειρηματιών, εμπόρων, εταιριών και άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων, ανάγκη η οποία όλο και με μεγαλύτερη δυσχέρεια καλύπτεται από το ισχύον Δικαστηριακό μας σύστημα.

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς