ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Χατζημιχαήλ Κυριακή

/ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Αναλαμβάνει δηλαδή την κατάθεση και εκδίκαση σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, αιτήσεις υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων με μεγάλη επιτυχία κατόπιν εκδόσεως σχετικών αποφάσεων που φτάνουν σε ποσοστό διαγραφής των οφειλών μέχρι το 100%.

Ο νόμος 3869/2010 ή νόμος ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (υπερχρεωμένα νοικοκυριά) γνωστός και ως νόμος Κατσέλη, υπέστη πολλές και ποικίλες τροποποιήσεις με τελευταίες αυτές που επέφερε ο νόμος 4346/2015 με έναρξη ισχύος αυτού από 01/01/2016.

Το γραφείο διαθέτει άριστες υποδομές, κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα συνεδριάσεων και παρέχει νομικές υπηρεσίες πανελλαδικά, με υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

Ο νόμος λοιπόν για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Νόμος Κατσέλη), θέτει τις εξής προϋποθέσεις:

Η ρύθμιση των υπαγόμενων οφειλών των αιτούντων και η προστασία της κύριας κατοικίας τους.

Φυσικά πρόσωπα που στερούνται πτωχευτικής ικανότητας και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους, δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών τους κατά τις διατάξεις του νόμου.

Απαλλαγή του οφειλέτη σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου από τα χρέη του, όπως αυτά περιγράφονται στην αίτηση του επιτρέπεται μόνο μία φορά. Απαίτηση πιστωτή, η οποία δεν έχει συμπεριληφθεί στην αίτηση δεν επηρεάζεται από τη διαδικασία διευθέτησης των οφειλών του αιτούντος.

Στο πεδίο εφαρμογής του νόμου εμπίπτει το σύνολο των οφειλών των προσώπων προς τους ιδιώτες.
Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου περιλαμβάνονται επίσης:

1. οι βεβαιωμένες οφειλές στην Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν

2. οι βεβαιωμένες οφειλές προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α` και β` βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983 από φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και

3. ασφαλιστικές οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
Τα αναφερόμενα στα στοιχεία α` , β` και γ` πρόσωπα, δεν επιτρέπεται να συνιστούν το σύνολο των πιστωτών του αιτούντος και οι οφειλές του προς αυτά υποβάλλονται σε ρύθμιση κατά τον παρόντα νόμο μαζί με τις οφειλές του προς τους ιδιώτες πιστωτές.

Στη διαδικασία ρύθμισης του νόμου δύνανται να υπαχθούν οφειλές οι οποίες:

1. έχουν γεννηθεί ένα έτος πριν από την κατάθεση της αίτησης και

2. βεβαιώνονται στη Φορολογική Διοίκηση μετά από παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος ή και του δικογράφου οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήματος ή μέσου ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου ή προσφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κατά τον παρόντα νόμο. Εφόσον οι υποθέσεις εκκρεμούν ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων και διοικητικών αρχών και δεν έχουν ακόμη συζητηθεί. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δύνανται κατ’ επιλογήν του οφειλέτη να υπαχθούν επίσης οι οφειλές του, οι οποίες κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αιτήσεως του οφειλέτη για την υπαγωγή στη διαδικασία του παρόντος νόμου, τελούν σε αναστολή διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.

Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου οι οφειλές, οι οποίες: είτε

α) έχουν αναληφθεί ή βεβαιωθεί το τελευταίο έτος πριν την κατάθεση της αίτησης, είτε
β) δημιουργήθηκαν από αδίκημα που τελέσθηκε από τον οφειλέτη με δόλο ή βαρεία αμέλεια, είτε
γ) συνίστανται σε διοικητικά πρόστιμα ή χρηματικές ποινές, είτε
δ) αφορούν στην υποχρέωση διατροφής συζύγου ή ανηλίκου τέκνου.

Οφειλέτες που έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου, οι υποθέσεις των οποίων δεν έχουν συζητηθεί ή για τις οποίες δεν έχει επέλθει συμβιβασμός με τους πιστωτές τους, δύνανται να επανυποβάλλουν αιτήσεις προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 3869/2010, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου.

Για την έναρξη της διαδικασίας, ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στο γραμματέα του αρμόδιου δικαστηρίου συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα έγγραφα. Προσδιορίζεται ημερομηνία επικύρωσης προδικαστικού συμβιβασμού ή συζήτησης προσωρινής διαταγής και τέλος ημερομηνία κύριας συζήτησης της αίτησης.

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης και σχέδιο διευθέτησης οφειλών ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, εφόσον, στο πρόσωπο του οφειλέτη, πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

1. το συγκεκριμένο ακίνητο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του,

2. το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, προσαυξημένες κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%),

3. η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000) ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία (3) τέκνα και

4. ο οφειλέτης είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, όπου αυτός εφαρμόζεται. Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να κάνει δεκτό το αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση.

Εφόσον ο οφειλέτης αποδεικνύει σωρρευτικώς ότι:

1. κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης και της επικύρωσης δε διαθέτει οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία και δεν έχει προβεί σε πράξη διάθεσης ακίνητης περιουσίας κατά την τελευταία τριετία πριν από την κατάθεση της αίτησης,

2. τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του είτε ως δικαιούχου είτε ως συνδικαιούχου. συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων του σε πιστωτικά ιδρύματα δεν υπερβαίνουν σε αξία το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ,

3. οι οφειλές που περιλαμβάνονται στην αίτηση του συνιστούν το σύνολο των υποχρεώσεων του οφειλέτη, γ) το ύψος των οφειλών του δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων, εξόδων και πάσης φύσεως προσαυξήσεων

4. οι περιλαμβανόμενες στην αίτηση οφειλές δεν είναι εξαιρετέες,
5. δεν υπάρχουν εμπραγμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ασφαλισμένοι πιστωτές,

6. τα πάσης φύσεως εισοδήματα του οφειλέτη καθ` όλη τη διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από την ημέρα της επικύρωσης είναι μηδενικά και
7. είναι συνεργάσιμος σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας,

ο ειρηνοδίκης δύναται κατόπιν σχετικού αιτήματος του οφειλέτη και εφόσον οι δανειστές που περιλαμβάνονται στην αίτηση δεν αμφισβητούν, κατά το χρόνο της συζήτησης της αιτήσεως τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, να διατάξει, την προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη που περιλαμβάνονται στην αίτηση για διάστημα 18 μηνών, κατά το οποίο αναστέλλονται τα πάσης φύσεως ατομικά καταδιωκτικά μέτρα εναντίον του.
Κατά την 18μηνη προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη, ο τελευταίος έχει την υποχρέωση να δηλώνει οποιαδήποτε μεταβολή στην οικονομική και περιουσιακή του κατάσταση άλλως κηρύσσεται έκπτωτος από την προσωρινή απαλλαγή.

Σε περίπτωση που κατά την 18μηνη προσωρινή απαλλαγή δεν επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή στην οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του αιτούντος, επέρχεται η οριστική απαλλαγή από το σύνολο των οφειλών του.

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς