ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Χατζημιχαήλ Κυριακή

/ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
6234236

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο Νόμος Κατσέλη είναι σε ισχύ!
Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Αναλαμβάνει δηλαδή την κατάθεση και εκδίκαση σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, αιτήσεις υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων με μεγάλη επιτυχία κατόπιν εκδόσεως σχετικών αποφάσεων που φτάνουν σε ποσοστό διαγραφής των οφειλών μέχρι το 100%.

Ο νόμος 3869/2010 ή νόμος ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (υπερχρεωμένα νοικοκυριά) γνωστός και ως νόμος Κατσέλη, υπέστη πολλές και ποικίλες τροποποιήσεις με τελευταίες αυτές που επέφερε ο νόμος 4346/2015 με έναρξη ισχύος αυτού από 01/01/2016.

Ο νόμος των υπερχρεωμένων νοικοκυριών ( 3869/2010) συνεχίζει να υφίσταται με μόνη αλλαγή την κατάργηση του άρθρου 9 και όχι του νόμου γενικά!! Το άρθρο 9 του ν. 3869/2010 αφορούσε στην προστασία της κύριας κατοικία του αιτούντος- δανειολήπτη, η οποία πλέον παρέχεται με τον νόμο 4605/2019.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ν. 4605/2019

Η προστασία της πρώτης κατοικίας παρέχεται με το νόμο 4605/2019 μετά την υπαγωγή της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Στη ρύθμιση αυτή μπορούν να ενταχθούν στεγαστικά / επαγγελματικά δάνεια για τα οποία έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία και έτσι να προστατευτεί από το ενδεχόμενο του πλειστηριασμού. Σημαντικό σημείο της ρύθμισης αποτελεί α) η συμμετοχή του δημοσίου στην αποπληρωμή των δόσεων καθώς και β) η δυνατότητα ένταξης φυσικών προσώπων ανεξαρτήτως της εμπορικής ή μη ιδιότητάς τους.

Η προσπάθεια ρύθμισης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δεν επηρεάζει την ενδεχόμενη εκκρεμοδικία αίτησης του ν. 3869/2010, παρά μόνο στην περίπτωση που επέλθει συμφωνία – σύμβαση με την πιστώτρια τράπεζα, τότε απαιτείται πρακτικό παραίτησης από τον ανωτέρω νόμο.

Επιπλέον αφορά και δανειολήπτες που απορρίφθηκε η δικαστική ρύθμιση των οφειλών τους.

Σε περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες, δίνεται η δυνατότητα προστασίας ολόκληρης της κατοικίας, με αίτηση μόνο του ενός συνιδιοκτήτη. Διευκολύνονται έτσι, συγγενείς, διαζευγμένα ζευγάρια κ.λπ.

Ακόμη, ρυθμίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για οφειλέτες που βρίσκονται αποδεδειγμένα σε διάσταση, κατά τρόπο ώστε να μην χρειάζεται πλέον η συνυπογραφή της αίτησης από το έτερο εν διαστάσει μέλος.

Περαιτέρω, δικαιούνται της κρατικής επιδότησης όλοι οι συνιδιοκτήτες που αιτούνται της προστασίας της κύριας κατοικίας.

Για πρώτη φορά μάλιστα, παρέχεται η δυνατότητα να συμμετέχει εγγυητής μικρότερης ηλικίας σε περιπτώσεις ηλικιωμένων οφειλετών, οι οποίοι δεν μπορούσαν να ωφεληθούν από τη ρύθμιση των δόσεων σε βάθος 25-ετίας.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες που έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο από εταιρείες παροχής πιστώσεων (ανώνυμες εταιρείες που νόμιμα παρέχουν δάνεια) να ρυθμίζουν τις οφειλές τους και να προστατεύουν την κύρια κατοικία τους μέσω της πλατφόρμας.

Τέλος, εάν χρειαστεί κάποια αίτηση να επανυποβληθεί λόγω ελλείψεων ή σφαλμάτων, διατηρείται η προστασία της κύριας κατοικίας κατά το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την επανυποβολή.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Νόμου 4605/2019.

Για να ενταχθείτε στο Νόμο θα πρέπει να είστε φυσικό πρόσωπο με εμπορική ή μη ιδιότητα και να ισχύουν σωρευτικά μεταξύ άλλων οι κάτωθι βασικές προϋποθέσεις:
1. Να έχετε κυριότητα στο ακίνητο (δεν είναι απαραίτητο να είναι αποκλειστική και πλήρης) το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία σας και να είναι στην Ελλάδα
2. Να μην έχει εκδοθεί οριστική απόφαση που απέρριψε αίτησή σας για ένταξη στο ν.3869/2010 λόγω δόλιας περιέλευσής σας σε αδυναμία πληρωμής ή λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας σας
3. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας σας, κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει τα 175.000€ (αν συμπεριληφθούν επιχειρηματικά δάνεια) και τα 250.000€ σε κάθε άλλη περίπτωση
4. Το οικογενειακό σας εισόδημα κατά την τελευταία υποβολή φορολογικής δήλωσης να μην υπερβαίνει τα 12.500€. Αν είστε παντρεμένος το ποσό προσαυξάνεται κατά 8.500€ για το σύζυγο και κατά 5.000€ για κάθε εξαρτώμενο μέλος (μέχρι 3 εξαρτώμενα μέλη)
5. Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου κατά την υποβολή της αίτησης δεν υπερβαίνει τις 130.000€ ανά πιστωτή ή τις 100.000€ ανά πιστωτή αν στις οφειλές συμπεριλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια
6. Οι οφειλές προς ρύθμιση ήταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ημερών (90) στις 31 Δεκεμβρίου 2018 Σημειώνουμε ότι δεν μπορούν να ενταχθούν στο νέο Νόμο οφειλές για τις οποίες υφίσταται εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου, οφειλές που έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με το νόμο 3869/2010 ή κατά το άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα ή στο πλαίσιο εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.
Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη διαδικασία υπαγωγής σας στις ευεργετικές διατάξεις του ν. 4605/2019 για τη ρύθμιση των οφειλών σας και την προστασία της κύριας κατοικίας σας.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το εθνικό κτηματολόγιο δημιουργήθηκε έτσι ώστε να τακτοποιηθούν οι όποιες εκκρεμότητες και να οπλισθούν με τίτλους τα ακίνητά σας.
Η σύνταξη του αποσκοπεί στο να λυθούν τα προβλήματα που εκάστοτε αντιμετώπιζε ο κάθε πολίτης της χώρας μας ερχόμενες στην επιφάνεια ιδιοκτησιακές πλημμέλειες και αμέλειες ιδιόκτητων ακινήτων καθώς πολλά από τα ακίνητα δεν φέρουν τίτλους ιδιοκτησίας κλπ.

Η δήλωση στο κτηματολόγιο είναι υποχρεωτική και αν δεν τακτοποιηθεί υπάρχουν νομικές κυρώσεις.

Έγγραφα που χρειαζόμαστε για τη δήλωση στο Κτηματολόγιο:

• Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου, που τεκμηριώνει το δικαίωνα σε ακίνητο (π.χ. συμβόλαιο).
• Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής από το Υποθηκοφυλακείο.
• Στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου, π.χ. τοπογραφικό .
• Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου.
• Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ (π.χ. απόσπασμα από εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, ή λογαριασμό Δ.Ε.Η).
Εάν πρόκειται για οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, καλό είναι να μας προσκομίσετε και απλό φωτοαντίγραφο της σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας αν αυτή δεν αναφέρεται στο συμβόλαιο.

Στις περιπτώσεις κληρονομιάς:

Όταν το δικαίωμα που έχει αποκτηθεί με κληρονομιά, μπορεί να δηλωθεί ακόμα και αν δεν έχει συνταχθεί αποδοχή κληρονομιάς ή άλλη ισοδύναμη πράξη. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι διαθήκης.

Συγκεκριμένα:

– Κληρονομιά με διαθήκη:

Υποβάλλονται υποχρεωτικά:

α) ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει),
β) ληξιαρχική πράξη θανάτου,
γ) αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης,
δ)πιστοποιητικό περί µη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και
ε) πιστοποιητικό περί µη αποποιήσεως κληρονομιάς.

– Κληρονομιά χωρίς διαθήκη:

Υποβάλλονται υποχρεωτικά:

α) ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει),
β) ληξιαρχική πράξη θανάτου,
γ) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών,
δ) πιστοποιητικό περί µη δημοσιεύσεως διαθήκης και
ε) πιστοποιητικό περί µη αποποιήσεως κληρονομιάς.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της κτηματολογικής δήλωσης των ακινήτων σας σε όλη την Ελλάδα καθώς και την επίλυση του κάθε προβλήματος που τυχών θα προκύψει όπως για παράδειγμα να βρούμε τους τίτλους ιδιοκτησίας ή να δώσουμε τη σωστή λύση όταν αυτοί δεν υπάρχουν.

ΕΡΕΥΝΑ ΤΙΤΛΩΝ – ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Μετά την επιλογή του ακινήτου που θέλει κάποιος να αγοράσει είναι απαραίτητο να απευθυνθεί σε δικηγόρο έτσι ώστε αυτός να ξεκινήσει την έρευνα σχετικά με το ακίνητο στο υποθηκοφυλακείο έτσι ώστε να διαπιστώσει τυχών αμέλειες ή πλημμέλειες που αφορούν το ακίνητο και με τον τρόπο αυτό να διασφαλίσει τα συμφέροντα του αγοραστή, και να συντονίσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αγορά του ακινήτου.

Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέματα που αφορούν τη σωστή σύνταξη ενός συμβολαίου. Με το εξειδικευμένο προσωπικό και τους συνεργάτες μας ελέγχουμε την εγκυρότητα και γνησιότητα όλων των εγγράφων και πιστοποιητικών, τα έγγραφα τακτοποίησης πολεοδομικών παραβάσεων, τη Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, τον έλεγχο των δηλώσεων Ε9 του πρώην ιδιοκτήτη, καθώς επίσης τον έλεγχο των λογαριασμών ΔΕΗ εάν αναφέρουν τα σωστά τ.μ. και ορθές τιμές ζώνης με βάση τις οποίες γίνεται ο υπολογισμός των φόρων.

Για τη σύνταξη του συμβολαίου τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

• Φωτοτυπίες ταυτοτήτων των συμβαλλομένων, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ
• Τίτλος κτήσεως του μεταβιβάζοντος (πωλητή)
• Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του μεταβιβάζοντος
• Ασφαλιστική ενημερότητα (μόνο αν απασχολεί προσωπικό, είναι μέλος εταιρίας, έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια στο όνομά του τα τελευταία 10 έτη)
• Βεβαίωση του Δήμου του ακινήτου, από την οποία προκύπτει ότι δεν οφείλεται Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο
• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οικοδομής
• Υπεύθυνες δηλώσεις των συμβαλλομένων, που υπογράφονται ενώπιον συμβολαιογράφου, από τις οποίες προκύπτει ότι το μεταβιβαζόμενο κτίσμα δεν βρίσκεται σε ρέμα, αιγιαλό, βιότοπο, ζώνη παραλίας, δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο, σύμφωνα με το νόμο 2242/1994
• Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματολογικό φύλλο ή
• Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε υπό κτηματογράφηση περιοχή
• Για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ από την ΑΑΔΕ
• Προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας (εφόσον απαιτείται)
• Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
• Τοπογραφικό διάγραμμα με υπεύθυνη δήλωση Ν. 651/77
• Βεβαίωση μεταβίβασης μηχανικού Ν. 4495/2017

ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

• Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, με το αντίστοιχο περιεχόμενο, σύμφωνα με το Ν.4495/2017 η οποία έχει ισχύ δύο (2) μηνών και η οποία συνοδεύεται –όπου ειδικότερα απαιτείται- από τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων και
• Υπεύθυνη δήλωση του μεταβιβάζοντος με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο, που υπογράφεται και υποβάλλεται ενώπιον του συμβολαιογράφου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο γάμος μεταξύ δύο προσώπων μπορεί να λυθεί με τους εξής τρόπους:

Συναινετικό διαζύγιο:

περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια:

1. Οι δύο σύζυγοι αποφασίζουν από κοινού την λύση του γάμου τους.
2. Εν συνεχεία έκαστος ο σύζυγος απευθύνεται στον δικηγόρο του.
3. Κατόπιν συνεννόησης οι δικηγόροι των συζύγων συντάσσουν το ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο ρυθμίζονται τα θέματα επικοινωνίας, διατροφής και επιμέλειας των ανήλικων τέκνων και εν συνεχεία υπογράφεται από τους συζύγους.
4. Υπογράφεται ειδικό πληρεξούσιο για την περίπτωση που δεν επιθυμούν τα μέρη να παραστούν στη διαδικασία.
5. Συντάσσεται και υπογράφεται συμβολαιογραφική πράξη σε συμβολαιογράφο για τη λύση του γάμου.
6. Γίνεται πνευματική λύση του γάμου.
7. Καταχωρείται η λύση του γάμου στο Ληξιαρχείο.

Διαζύγιο αντιδικίας:

Στις υποθέσεις οικογενειακού δικαίου κατά κανόνα υπάρχει ένταση, οξύτητα, αντιδικία στις σχέσεις των συζύγων. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην επίλυση οικογενειακών διαφορών σε κάθε πρόβλημα ή ζήτημα που προκύπτει από τη λύση του γάμου σας και αναλαμβάνουμε να προστατεύουμε τα τέκνα σας (διατροφή και επιμέλεια) και την περιουσία σας διεκδικώντας κάθε νόμιμο δικαίωμά σας.

Με την αγωγή διαζυγίου ρυθμίζονται η διατροφή, η επιμέλεια και η επικοινωνία των ανήλικων τέκνων, επειδή όμως μία αντιδικία είναι σίγουρα χρονοβόρα διαδικασία, όταν υπάρχουν ανήλικα τέκνα καταφεύγουμε στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων η οποία είναι ταχύτερη και άμεση έτσι ώστε να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες των ανήλικων τέκνων που καλό είναι να μην μείνουν χωρίς ρύθμιση μέχρι την έκδοση του διαζυγίου.

Αξίζει να αναφέρω ότι η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων που αφορά τα ανήλικα τέκνα είναι ανεξάρτητη διαδικασία από την κατάθεση της αίτησης διαζυγίου.

Στις περιπτώσεις αντιδικίας ο γάμος λύνεται ως εξής:

α) Λόγω ισχυρών κλονιστικών γεγονότων του γάμου όπως για παράδειγμα
• Ισχυρά κλονιστικά γεγονότα μεταξύ των συζύγων είναι η άσκηση ενδοοικογενειακής βίας, η προσβολή της αξιοπρέπειας, η μη άσκηση των συζυγικών υποχρεώσεων και καθηκόντων, η διγαμία κλπ.

• Το γεγονός αυτό θα πρέπει να κλόνισε ισχυρά τον έγγαμο βίο και η συμβίωση να είναι δυσβάσταχτη έστω και για τον ένα από τους δύο συζύγους, έτσι ώστε να δικαιολογεί την διακοπή του με την έκδοση του διαζυγίου.

β) Λόγω διετούς διάστασης:
Όταν επέλθει διάσταση δύο ετών ανάμεσα στους συζύγους ο κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα και έτσι ακόμη και αν ο κλονισμός οφείλεται ή αφορά αποκλειστικά τον ένα από τους δύο συζύγους η λύση του γάμου μπορεί να ζητηθεί με τη συμπλήρωση της διετίας.

Με την αγωγή διαζυγίου μπορούν επιπλέον να ρυθμιστούν και ζητήματα για διατροφή, επιμέλεια και επικοινωνία των ανηλίκων τέκνων. Ωστόσο, είθισται στην πράξη, η επιμέλεια, επικοινωνία και η διατροφή των ανηλίκων τέκνων να ζητείται κατά την ταχύτερη διαδικασία των Ασφαλιστικών μέτρων, για να υπάρξει άμεση και γρήγορη πρόβλεψη για τα ουσιαστικά αυτά ζητήματα, τα οποία δεν είναι καλό να παραμείνουν χωρίς ρύθμιση μέχρι να εκδοθεί το διαζύγιο, διαδικασία η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και δύο ή και τρία χρόνια.

Επίσης αναλαμβάνουμε διαφορές που προκύπτουν από τη λύση του γάμου ή την διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης όπως αγωγή επιμέλειας και διατροφής ανήλικου – ενήλικου τέκνου, αγωγή επικοινωνίας του γονέα που δεν διαμένει με το τέκνο, αγωγή συμμετοχής στα αποκτήματα.

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει τη σύνταξη τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεων ακινήτων προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας όπου ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το μίσθιο, η διάρκεια, η χρήση, η παράδοση του μισθίου κλπ.

• Σύνταξη μισθωτηρίου συμβολαίου κατοικίας
• Σύνταξη μισθωτηρίου συμβολαίου επαγγελματικού χώρου
• Τροποποίηση μισθωτηρίου συμβολαίου

Επίσης διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία σε μισθωτικές διαφορές και αντιδικίες

• Εξωστική αγωγή
• Μισθωτικές αγωγές λόγω μη καταβολής οφειλόμενων μισθωμάτων.
• Αγωγή αποζημίωσης λόγω κακής χρήσης του μισθίου
• Διαταγές πληρωμής μισθωμάτων και διαταγές απόδοσης μισθίου
• Κοινόχρηστα
• Διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κατά το θάνατο ενός συγγενικού προσώπου ακολουθεί μια σειρά υποχρεώσεων από τους πλησιέστερους συγγενείς του που πρέπει να ρυθμίσουν τα κληρονομικά θέματα που θα προκύψουν σε περίπτωση που ο θανών έχει περιουσία ή και χρέη κάτι που συναντάτε πολύ συχνά τον τελευταίο καιρό.

Σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητο το κληρονομητήριο ειδικά αν ο κληρονομούμενος είχε καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα.

Διεκπεραιώνουμε επίσης:

α. τη Δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης και
β. την κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κύριας.

Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο κληρονομικό δίκαιο και διεκπεραιώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη λύση κάθε ζητήματος που θα προκύψει.
• Σε περίπτωση που ο θανών είχε περιουσία αναλαμβάνουμε την διαδικασία της αποδοχής αυτής. (Αποδοχή κληρονομιάς)
• Σε περίπτωση που ο θανών έχει χρέη αναλαμβάνουμε την αποποίηση κληρονομιάς καθώς και των ανήλικων μελών της οικογένειας.

Η διάρκεια της αποποίησης ή της αποδοχής κληρονομιάς είναι 4 μήνες από το θάνατο για τους κατοίκους εσωτερικού και 1 έτος για τους κατοίκους εξωτερικού.

Οι τάξεις αποποίησης είναι οι εξής :

α. Σύζυγος – παιδιά
β. Εγγόνια – δισέγγονα
γ. Γονείς – αδέλφια.
δ. Ανίψια – 2α ανίψια
ε. Θείοι – 1α ξαδέλφια
και η διάρκεια αυτής της διαδικασίας 4μηνο ανά τάξη.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη σε συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα που αφορούν επιχειρηματικά, στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια.

• Εξωδικαστικές ρυθμίσεις οφειλών και κόκκινων δανείων
• Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά – Νόμος Κατσέλη 3869/2010
• Υπερχρεωμένες επιχειρήσεις
• Ανακοπές κατά Διαταγών πληρωμής/Κατάσχεσης/Πλειστηριασμού
• Κατάσχεση εις χείρας τρίτων.
• Δάνεια με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου
• Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζικών Ιδρυμάτων
• Καταγγελίες συμβάσεων
• Πτωχεύσεις
• Δανειακές συμβάσεις
• Νόμιμοι και καταχρηστικοί όροι συμβάσεων.
• Η υποχρέωση του εγγυητή σε δάνειο
• Αγωγές δανείων σε Ελβετικό Φράγκο
• Συμβουλευτική για τη σύναψη δανείων

Το γραφείο διαθέτει άριστες υποδομές, κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα συνεδριάσεων και παρέχει νομικές υπηρεσίες πανελλαδικά, με υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

Ο νόμος λοιπόν για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Νόμος Κατσέλη), θέτει τις εξής προϋποθέσεις:

Η ρύθμιση των υπαγόμενων οφειλών των αιτούντων και η προστασία της κύριας κατοικίας τους.

Φυσικά πρόσωπα που στερούνται πτωχευτικής ικανότητας και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους, δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών τους κατά τις διατάξεις του νόμου.

Απαλλαγή του οφειλέτη σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου από τα χρέη του, όπως αυτά περιγράφονται στην αίτηση του επιτρέπεται μόνο μία φορά. Απαίτηση πιστωτή, η οποία δεν έχει συμπεριληφθεί στην αίτηση δεν επηρεάζεται από τη διαδικασία διευθέτησης των οφειλών του αιτούντος.

Στο πεδίο εφαρμογής του νόμου εμπίπτει το σύνολο των οφειλών των προσώπων προς τους ιδιώτες.
Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου περιλαμβάνονται επίσης:

1. οι βεβαιωμένες οφειλές στην Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν

2. οι βεβαιωμένες οφειλές προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α` και β` βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983 από φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και

3. ασφαλιστικές οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
Τα αναφερόμενα στα στοιχεία α` , β` και γ` πρόσωπα, δεν επιτρέπεται να συνιστούν το σύνολο των πιστωτών του αιτούντος και οι οφειλές του προς αυτά υποβάλλονται σε ρύθμιση κατά τον παρόντα νόμο μαζί με τις οφειλές του προς τους ιδιώτες πιστωτές.

Στη διαδικασία ρύθμισης του νόμου δύνανται να υπαχθούν οφειλές οι οποίες:

1. έχουν γεννηθεί ένα έτος πριν από την κατάθεση της αίτησης και

2. βεβαιώνονται στη Φορολογική Διοίκηση μετά από παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος ή και του δικογράφου οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήματος ή μέσου ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου ή προσφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κατά τον παρόντα νόμο. Εφόσον οι υποθέσεις εκκρεμούν ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων και διοικητικών αρχών και δεν έχουν ακόμη συζητηθεί. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δύνανται κατ’ επιλογήν του οφειλέτη να υπαχθούν επίσης οι οφειλές του, οι οποίες κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αιτήσεως του οφειλέτη για την υπαγωγή στη διαδικασία του παρόντος νόμου, τελούν σε αναστολή διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.

Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου οι οφειλές, οι οποίες: είτε

α) έχουν αναληφθεί ή βεβαιωθεί το τελευταίο έτος πριν την κατάθεση της αίτησης, είτε
β) δημιουργήθηκαν από αδίκημα που τελέσθηκε από τον οφειλέτη με δόλο ή βαρεία αμέλεια, είτε
γ) συνίστανται σε διοικητικά πρόστιμα ή χρηματικές ποινές, είτε
δ) αφορούν στην υποχρέωση διατροφής συζύγου ή ανηλίκου τέκνου.

Οφειλέτες που έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου, οι υποθέσεις των οποίων δεν έχουν συζητηθεί ή για τις οποίες δεν έχει επέλθει συμβιβασμός με τους πιστωτές τους, δύνανται να επανυποβάλλουν αιτήσεις προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 3869/2010, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου.

Για την έναρξη της διαδικασίας, ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στο γραμματέα του αρμόδιου δικαστηρίου συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα έγγραφα. Προσδιορίζεται ημερομηνία επικύρωσης προδικαστικού συμβιβασμού ή συζήτησης προσωρινής διαταγής και τέλος ημερομηνία κύριας συζήτησης της αίτησης.

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης και σχέδιο διευθέτησης οφειλών ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, εφόσον, στο πρόσωπο του οφειλέτη, πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

1. το συγκεκριμένο ακίνητο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του,

2. το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, προσαυξημένες κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%),

3. η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000) ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία (3) τέκνα και

4. ο οφειλέτης είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, όπου αυτός εφαρμόζεται. Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να κάνει δεκτό το αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση.

Εφόσον ο οφειλέτης αποδεικνύει σωρρευτικώς ότι:

1. κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης και της επικύρωσης δε διαθέτει οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία και δεν έχει προβεί σε πράξη διάθεσης ακίνητης περιουσίας κατά την τελευταία τριετία πριν από την κατάθεση της αίτησης,

2. τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του είτε ως δικαιούχου είτε ως συνδικαιούχου. συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων του σε πιστωτικά ιδρύματα δεν υπερβαίνουν σε αξία το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ,

3. οι οφειλές που περιλαμβάνονται στην αίτηση του συνιστούν το σύνολο των υποχρεώσεων του οφειλέτη, γ) το ύψος των οφειλών του δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων, εξόδων και πάσης φύσεως προσαυξήσεων

4. οι περιλαμβανόμενες στην αίτηση οφειλές δεν είναι εξαιρετέες,
5. δεν υπάρχουν εμπραγμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ασφαλισμένοι πιστωτές,

6. τα πάσης φύσεως εισοδήματα του οφειλέτη καθ` όλη τη διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από την ημέρα της επικύρωσης είναι μηδενικά και
7. είναι συνεργάσιμος σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας,

ο ειρηνοδίκης δύναται κατόπιν σχετικού αιτήματος του οφειλέτη και εφόσον οι δανειστές που περιλαμβάνονται στην αίτηση δεν αμφισβητούν, κατά το χρόνο της συζήτησης της αιτήσεως τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, να διατάξει, την προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη που περιλαμβάνονται στην αίτηση για διάστημα 18 μηνών, κατά το οποίο αναστέλλονται τα πάσης φύσεως ατομικά καταδιωκτικά μέτρα εναντίον του.
Κατά την 18μηνη προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη, ο τελευταίος έχει την υποχρέωση να δηλώνει οποιαδήποτε μεταβολή στην οικονομική και περιουσιακή του κατάσταση άλλως κηρύσσεται έκπτωτος από την προσωρινή απαλλαγή.

Σε περίπτωση που κατά την 18μηνη προσωρινή απαλλαγή δεν επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή στην οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του αιτούντος, επέρχεται η οριστική απαλλαγή από το σύνολο των οφειλών του.

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς